Ανακοίνωση προς τους μετόχους της εταιρίας

Δυνάμει της από 24.6.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184, ν. 4548/2018, πρέπει να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων». Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας, όπως μεταβούν ΑΜΕΣΑ στα γραφεία της εταιρίας [οδός…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ