Lykavittou 10, Athens, 10671
1920x1080-training
360U for Business

In Company Training

Η Προσέγγισή μας στην Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Στη 360U προσφέρουμε την πιο ολοκληρωμένη λύση εκπαίδευσης σε κάθε μεμονωμένο στάδιο ή την πλήρη γκάμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και δημιουργούμε Ακαδημίες από τη διαδικασία της επιλογής νέων στελεχών μέχρι και την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησής σας. Η μεθοδολογία μας βασίζεται στο Μοντέλο ADDS.

Συμβουλευτείτε μας!

Η 360U θα συνεργαστεί με την επιχείρησή σας για να αξιολογήσει το κατάλληλο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης για τις ανάγκες σας μέσω μιας σειράς δοκιμασμένων εργαλείων.
Η αποκλειστική συνεργασία της 360U με την MRB Hellas, την κορυφαία εταιρία Έρευνας Αγοράς στην Ελλάδα που εφαρμόζει την «360o Ολιστική Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση», αποτελεί το μέσο για την ανάλυση επιχειρηματικών αναγκών και προσδοκιών επένδυσης της επιχείρησής σας και για την ανάλυση αξιολογήσεων και πλαισίων δεξιοτήτων.

Μεταφράζουμε τις ανάγκες σας σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους (KPIs) για το έργο. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, τις αλλαγές απόδοσης των ανθρώπων και τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέρχονται από την εκπαίδευση. Οι Σύμβουλοι και οι Εκπαιδευτές μας μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να επιλέξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που ταιριάζει στις ανάγκες σας για την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των Ανθρώπων σας.

Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή των «κατάλληλων» συμμετεχόντων που θα παρακολουθήσουν το κάθε Πρόγραμμα με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του εκάστοτε Προγράμματος Εκπαίδευσης.

Η 360U προσφέρει υψηλό επίπεδο ευελιξίας και αποτελεσματικότητας όταν πρόκειται για την υλοποίηση της Εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων Εκπαίδευσης από την ομάδα των έμπειρων εκπαιδευτών μας, στο χρόνο και το χώρο που επιθυμείτε.

 • Interactive Workshops
 • Βιωματική Εκπαίδευση
 • On the job training
 • Υπαίθριες δραστηριότητες
 • Role play

Στη 360U σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ατομικής και εταιρικής υποστήριξης για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που θέσαμε από κοινού, έτσι ώστε να γνωρίζετε εάν πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές που επιθυμούσατε κι αν επιτεύχθηκαν τα αποτελέσματα που αναζητούσατε.

Η 360U συνεργάζεται με Διεθνείς Φορείς ώστε να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στη μέτρηση του δείκτη ROI των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης που υλοποιούν, ως μέρος του σταδίου Αξιολόγησης της Μεθοδολογίας ADDS.

Στη 360U χρησιμοποιούμε μια διαγνωστική διαδικασία που παρέχει σαφείς αναφορές σχετικά με τις απαιτούμενες επιχειρηματικές επιδόσεις και τους στόχους μάθησης που οφείλει να προσφέρει η Εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας ότι η ευθυγράμμιση των δυο μερών θα έχει θετική απόδοση έπειτα από την επένδυση στην Εκπαίδευση.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την αξιολόγηση της επένδυσης στην Εκπαίδευση καθώς τα πεδία μέτρησης συμφωνούνται εκ των προτέρων ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Οι Φάσεις Υλοποίησης της Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης

Η προετοιμασία του προγράμματος εκπαίδευσης πραγματοποιείται πάντοτε σε συνεργασία με τη Διοίκηση της επιχείρησης μέσω των εξής ενεργειών:

Συζήτηση με τη Διοίκηση της επιχείρησης με στόχο την καταγραφή των αναγκών, προβλημάτων και των σημείων προς βελτίωση

Συζήτηση και On the Job Monitoring σε επιλεγμένους συμμετέχοντες με στόχο την καταγραφή δυνατών και αδύνατων σημείων προσέγγισης

Άντληση ατομικών αναγκών των συμμετεχόντων, όπως αυτοί τις αντιλαμβάνονται στην εκάστοτε θεματολογία, μέσω ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων με επιλεγμένους συμμετέχοντες

Βιντεοσκόπηση ρόλων από εθελοντές συμμετέχοντες, προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος

Οριστικοποίηση μεθοδολογίας, διάρκειας και περιεχομένου προγράμματος εκπαίδευσης

Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης είναι έντονα συμμετοχική και βιωματική. Η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη, μέσα από την εφαρμογή ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως:

Case Studies

Syndicate Cases

Practical Exercises

Focus Examples

Team Projects

Games

Role Playing

Indoor & Outdoor activities

Το εκάστοτε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης υποστηρίζεται από εσωτερικούς Facilitators (επιλεγμένα στελέχη της επιχείρησης), οι οποίοι μετά από εκπαίδευση θα είναι σε θέση να:

υποστηρίζουν τις υλοποιούμενες δραστηριότητες

υλοποιούν σύντομα εσωτερικά προγράμματα follow up

συντονίζουν εάν απαιτείται ομάδες εργασίας

υποστηρίζουν το πρόγραμμα όπου κρίνεται αναγκαίο

Στη φάση αυτή καταγράφονται οι ατομικές και ομαδικές δράσεις συμμετεχόντων, οι οποίες οδήγησαν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, σε επιλεγμένη θεματολογία, μέσω των παρακάτω ενδεικτικών ενεργειών:

Αποτύπωση Ατομικών Ενεργειών των συμμετεχόντων με στόχο την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Διαμόρφωση Παρουσιάσεων για την επιχείρηση, προβάλλοντας τα δυνατά σημεία και τα πλεονεκτήματα της.

Παρουσίαση Success Stories. Επεξεργασία, αποτύπωση και παρουσίαση των Success Stories των συμμετεχόντων που προχώρησαν σε επιτυχημένες για την επιχείρηση δράσεις.

Μετά το τέλος της υλοποίησης του Προγράμματος Εκπαίδευσης:

Η 360U παραδίδει στη Διοίκηση της επιχείρησης σχετική Έκθεση Διαπιστώσεων της εκπαίδευσης, καθώς και προτάσεις για την υλοποίηση επόμενων δράσεων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της αποδοτικότητας των συμμετεχόντων.

Γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης στη Διοίκηση, όπου δίνεται η ευκαιρία για ανοικτή συζήτηση σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης και επίτευξης στόχων της εταιρίας που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Μέσα από τη συζήτηση πραγματοποιείται σχεδιασμός πλάνου περαιτέρω βελτιωτικών δράσεων.

Στη 360U προσφέρουμε Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες σας στους παρακάτω τομείς:

 • Leadership
 • Management Skills
 • Personal Development
 • Sales
 • Customer Experience
 • Coaching
IN COMPANY TRAINING

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 360U

Αντώνης Ζαΐρης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής, Οικονομικός Αναλυτής & Συγγραφέας
Γεώργιος Πανηγυράκης
Καθηγητής Marketing, ΟΠΑ
Γεώργιος Σταμάτης
Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Coach, Εκπαιδευτής & Συγγραφέας
Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εκπαιδευτής Marketing, Sales & HR
Δημήτρης Κατραβάς
Εκπαιδευτής Πωλήσεων & Μarketing | Deputy CEO, ΜLS
Δημήτρης Σεραφειμίδης
Εκπαιδευτής Customer Service & Sales Expert
Πέτρος Ρούσης
Εκπαιδευτής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Χρήστος Μακέδος
Σύμβουλος & Εκπαιδευτής Ανάπτυξης & Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού