Gennadiou 7, Athens, 10678
1920x1080-training
360U for Business

In Company Training

Η Προσέγγισή μας στην Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Στη 360U προσφέρουμε την πιο ολοκληρωμένη λύση εκπαίδευσης σε κάθε μεμονωμένο στάδιο ή την πλήρη γκάμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και δημιουργούμε Ακαδημίες από τη διαδικασία της επιλογής νέων στελεχών μέχρι και την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησής σας. Η μεθοδολογία μας βασίζεται στο Μοντέλο ADDS.

Συμβουλευτείτε μας!

Η 360U θα συνεργαστεί με την επιχείρησή σας για να αξιολογήσει το κατάλληλο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης για τις ανάγκες σας μέσω μιας σειράς δοκιμασμένων εργαλείων.
Η αποκλειστική συνεργασία της 360U με την MRB Hellas, την κορυφαία εταιρία Έρευνας Αγοράς στην Ελλάδα που εφαρμόζει την «360o Ολιστική Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση», αποτελεί το μέσο για την ανάλυση επιχειρηματικών αναγκών και προσδοκιών επένδυσης της επιχείρησής σας και για την ανάλυση αξιολογήσεων και πλαισίων δεξιοτήτων.

Μεταφράζουμε τις ανάγκες σας σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους (KPIs) για το έργο. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, τις αλλαγές απόδοσης των ανθρώπων και τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέρχονται από την εκπαίδευση. Οι Σύμβουλοι και οι Εκπαιδευτές μας μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να επιλέξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που ταιριάζει στις ανάγκες σας για την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των Ανθρώπων σας.

Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή των «κατάλληλων» συμμετεχόντων που θα παρακολουθήσουν το κάθε Πρόγραμμα με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του εκάστοτε Προγράμματος Εκπαίδευσης.

Η 360U προσφέρει υψηλό επίπεδο ευελιξίας και αποτελεσματικότητας όταν πρόκειται για την υλοποίηση της Εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων Εκπαίδευσης από την ομάδα των έμπειρων εκπαιδευτών μας, στο χρόνο και το χώρο που επιθυμείτε.

  • Interactive Workshops
  • Βιωματική Εκπαίδευση
  • On the job training
  • Υπαίθριες δραστηριότητες
  • Role play

Στη 360U σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ατομικής και εταιρικής υποστήριξης για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που θέσαμε από κοινού, έτσι ώστε να γνωρίζετε εάν πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές που επιθυμούσατε κι αν επιτεύχθηκαν τα αποτελέσματα που αναζητούσατε.

Η 360U συνεργάζεται με Διεθνείς Φορείς ώστε να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στη μέτρηση του δείκτη ROI των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης που υλοποιούν, ως μέρος του σταδίου Αξιολόγησης της Μεθοδολογίας ADDS.

Στη 360U χρησιμοποιούμε μια διαγνωστική διαδικασία που παρέχει σαφείς αναφορές σχετικά με τις απαιτούμενες επιχειρηματικές επιδόσεις και τους στόχους μάθησης που οφείλει να προσφέρει η Εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας ότι η ευθυγράμμιση των δυο μερών θα έχει θετική απόδοση έπειτα από την επένδυση στην Εκπαίδευση.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την αξιολόγηση της επένδυσης στην Εκπαίδευση καθώς τα πεδία μέτρησης συμφωνούνται εκ των προτέρων ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Φάσεις Υλοποίησης της Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης

Συζήτηση με τη Διοίκηση της επιχείρησης με στόχο την καταγραφή των αναγκών, προβλημάτων και των σημείων προς βελτίωση

Συζήτηση και On the Job Monitoring για επιλεγμένους συμμετέχοντες (Καταγραφή δυνατών και αδύνατων σημείων προσέγγισης)

Άντληση ατομικών αναγκών των συμμετεχόντων, όπως αυτοί τις αντιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη θεματολογία, με ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις με επιλεγμένους συμμετέχοντες

Βιντεοσκόπηση ρόλων από εθελοντές συμμετέχοντες, προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης

Οριστικοποίηση μεθοδολογίας, διάρκειας και περιεχομένου προγράμματος εκπαίδευσης

Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης είναι έντονα συμμετοχική και βιωματική. Η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη, μέσα από την εφαρμογή ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως:

Case Studies

Syndicate Cases

Practical Exercises

Focus Examples

Team Projects

Games

Role Playing

Indoor & Outdoor activities

Στη φάση αυτή καταγράφονται οι ατομικές και ομαδικές δράσεις των συμμετεχόντων, οι οποίες οδήγησαν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, σε επιλεγμένη θεματολογία, μέσω των παρακάτω ενδεικτικών ενεργειών:

Αποτύπωση Ατομικών Ενεργειών των συμμετεχόντων με στόχο την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Διαμόρφωση Παρουσιάσεων για την επιχείρηση, προβάλλοντας τα δυνατά σημεία και τα πλεονεκτήματα της.

Παρουσίαση Success Stories. Επεξεργασία, αποτύπωση και παρουσίαση των Success Stories των συμμετεχόντων που προχώρησαν σε επιτυχημένες για την επιχείρηση δράσεις.

Μετά το τέλος της υλοποίησης της εκπαίδευσης:

Παραδίδεται στη Διοίκηση της εταιρίας σχετική Έκθεση Διαπιστώσεων της εκπαίδευσης και προτάσεις για την υλοποίηση επόμενων δράσεων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων και αποδοτικότητας των στελεχών της εταιρίας.

Γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης στη Διοίκηση, όπου δίνεται η ευκαιρία για ανοικτή συζήτηση σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης και επίτευξης στόχων της εταιρίας που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Μέσα από τη συζήτηση πραγματοποιείται σχεδιασμός πλάνου περαιτέρω βελτιωτικών δράσεων.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίζεται από εσωτερικούς facilitators (επιλεγμένα στελέχη της επιχείρησης), οι οποίοι μετά από εκπαίδευση θα είναι σε θέση να:

υποστηρίζουν τις υλοποιούμενες δραστηριότητες

υλοποιούν σύντομα εσωτερικά προγράμματα follow up

συντονίζουν εάν απαιτείται ομάδες εργασίας

υποστηρίζουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης όπου κρίνεται αναγκαίο

Στη 360U προσφέρουμε Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες σας στους παρακάτω τομείς:

Παρακίνηση Ομάδων

Retail Team Leader

Βασικές Αρχές Διοίκησης

Ο ρόλος του Ηγέτη

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ομάδας

Ηγεσία & Συναισθηματική Νοημοσύνη

Project Management

Ανάπτυξη Στρατηγικής Σκέψης

Οδηγώντας την αλλαγή σε έναν Οργανισμό

Στοχοθέτηση

Ενδυνάμωση Διατμηματικής/ Ενδοτμηματικής Συνεργασίας

Διαχείριση Συγκρούσεων

Τεχνικές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

Τεχνικές Παρουσιάσεων

Story Telling

Public Speaking

Διαχείριση Χρόνου

Customer Experience Management

Retail Team Leader

Retailer

Συμβουλευτική Εξυπηρέτηση Πελατών

Αποτελεσματική Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Διαχείριση Άγχους στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Customer Service Coaching

Οργάνωση και Μεθόδευση Πωλήσεων

Συμβουλευτική Πώληση

Οι Διαπραγματεύσεις στο χώρο των Πωλήσεων

Ανάπτυξη & Ενδυνάμωση τηλεφωνικών Πωλήσεων

Διαχείριση Μεγάλων Λογαριασμών

Merchandising

Sales Coaching

Digital Customer Experience

Marketing & Digital Strategy

Digital Optimization

Digital Customer Experience

Διαχείριση Άγχους

Coaching & Feedback

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Διαχείριση Κρίσεων

Διαχείριση Αλλαγής

IN COMPANY TRAINING

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 360U

Αντώνης Ζαΐρης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής, Οικονομικός Αναλυτής & Συγγραφέας
Γεώργιος Σταμάτης
Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Coach, Εκπαιδευτής & Συγγραφέας
Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εκπαιδευτής Marketing, Sales & HR
Δημήτρης Κατραβάς
Εκπαιδευτής Πωλήσεων & Μarketing | Deputy CEO, ΜLS
Δημήτρης Σεραφειμίδης
Εκπαιδευτής Customer Service & Sales Expert
Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου
Certified Negotiator & Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διαπραγματεύσεων
Πέτρος Ρούσης
Εκπαιδευτής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Χρήστος Μακέδος
Σύμβουλος & Εκπαιδευτής Ανάπτυξης & Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού