Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

9 μήνες (168 ώρες)
MBA Program

Με Πιστοποίηση από

Με την υποστήριξη

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H 360U, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση και αναγνώριση στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, παρουσιάζει, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), και σε αποκλειστική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάσει στελέχη τα οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σημαντικός επίσης σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην ανάπτυξη των στελεχών ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων που εργάζονται και μέσω αυτής να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη καριέρα
 • Στην ενδυνάμωση των ηγετικών στελεχών που θα εμπνέουν και θα οδηγούν την ομάδα τους να επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα
 • Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο
 • Στην παροχή σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων και επιχειρηματικών λύσεων
 • Στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών μέσα από την εξάσκηση σε σύγχρονες πρακτικές διοίκησης

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και διοικητική οργάνωση των επιχειρήσεων

Προωθήσουν και να εφαρμόσουν ιδέες και πρακτικές που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος

Αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές αναφορικά με τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων

Διευρύνουν και να αναπτύξουν διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες

Αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες

MBA Program

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελείται από 4 ενότητες και έχει συνολική διάρκεια 168 ώρες.

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με το πώς τα εργαλεία των οικονομικών και της χρηματοοικονομικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σε μια επιχείρηση. Οι συμμετέχοντες θα εκτιμήσουν τη συμβολή των οικονομικών (πρώτιστα της μικροοικονομικής, αλλά και της μακροοικονομικής) και της χρηματοοικονομικής στην ανταγωνιστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.

Ενότητες:

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Στόχος του μαθήματος είναι η κάλυψη των σημαντικότερων αρχών και τεχνικών στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού και η παροχή βοήθειας στους συμμετέχοντες ώστε να κατανοήσουν τη σημασία της εφαρμογής τους στη σημερινή διοίκηση των επιχειρήσεων.

Ενότητες:

Στρατηγική στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας

Πολιτικές Αμοιβών και Παροχών

Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού

Αποτελεσματικές Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού

Προσλήψεις, επιλογή προσωπικού

Ανάθεση, εκχώρηση καθηκόντων

Το μάθημα παρέχει στους συμμετέχοντες τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να αναλύουν δεδομένα (περιβάλλον, αγορά, ανταγωνισμός κ.λπ.) και να αξιολογούν σωστά τις παρεχόμενες επιλογές στρατηγικής marketing. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν το στρατηγικό marketing με τους υπόλοιπους στόχους της επιχείρησης και την αποδοτική διοίκηση πωλήσεων.

Ενότητες:

Προετοιμασία και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού Marketing

Μελέτη και ανάλυση του περιβάλλοντος του Marketing

Συμπεριφορά του καταναλωτή

Ανάλυση ανταγωνισμού

Ανάλυση αγοράς - Τμηματοποίηση

Στρατηγική ανάπτυξης και τιμολόγησης προϊόντων

∆ιαχείριση καναλιών διανομής

Digital Marketing

Sales Management

Customer Experience Management

Τεχνικές Πωλήσεων

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων

Branding Εξαγωγών

Στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες πως οι σύγχρονες θεωρίες και μεθοδολογίες της στρατηγικής διοίκησης πολλαπλασιάζουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, αναπτύσσοντας ένα σύστημα αυξημένης προσαρμοστικότητας ώστε να αντιμετωπιστούν αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, με στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Ενότητες:

Προγραμματισμός και Οργάνωση

Επιχειρησιακή Στρατηγική & Καινοτομία

Process & People management

Λήψη Αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων

Ομαδική Συνεργασία

Project Management

Communication Skills

Management απόδοσης, παρακίνηση

Καθοδήγηση – Coaching και Ενδυνάμωση Εργαζομένων

Leadership Skills

Time & Stress Management

Change Management

Τεχνικές Παρουσιάσεων

Διαχείριση Κρίσεων

Το Πρόγραμμα υλοποιείται είτε δια ζώσης με in class face-to-face workshops τα οποία διεξάγονται Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00), δύο φορές το μήνα, είτε με τη μέθοδο eLearning, δύο φορές το μήνα,  Παρασκευή (17:30-21:30), Σάββατο (10:00-14:00)  και Τετάρτη (17:30-21:30).  Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα είναι 15.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Διάρκεια:
  • 168 ώρες face-to-face workshops
 • Κόστος:
  • Μέλη Επιμελητηρίων 2.650€
  • Μη Μέλη Επιμελητηρίων 2.950€

 

 • Διάρκεια:
  • 168 ώρες  Distance Learning
 • Κόστος:
  •  2.400€

 

 • Πιστοποίηση: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 • Γλώσσα: Ελληνικά

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απευθύνεται σε:

Επιχειρηματίες και Στελέχη Επιχειρήσεων

Όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing & Sales Management
 • Στρατηγικό Management & Ηγεσία
foto a.zairis

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι ο Δρ. Αντώνης Ζαΐρης.

Ο Αντώνης Ζαΐρης σπούδασε Πολιτικές επιστήμες και έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι Διδάκτωρ Οικονομικής Κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει επί 30 χρόνια Διευθυντικό στέλεχος Πωλήσεων και Μarketing καθώς και Γενικός Διευθυντής σε διάφορες Πολυεθνικές Εταιρείες και σε μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις. Από το 2005 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ). Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι το Νοέμβριο του 2013 είχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Από το Σεπτέμβριο του 2013 και για ένα χρόνο είχε υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Εθνικός εκπρόσωπος στην Διακυβερνητική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για θέματα βιώσιμης Ανάπτυξης. Σήμερα είναι Αναπλ. Αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ.

Έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης, ενώ διαθέτει και 25ετή εμπειρία ως Εκπαιδευτής στο χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης. Έχει δώσει σειρά διαλέξεων σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού και έχει γράψει πλειάδα άρθρων και μελετών τόσο σε οικονομικές εφημερίδες όσο και σε έγκριτα επιστημονικά  περιοδικά. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης – Εισηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002-2006), στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (1996-1997),  στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2011-2013) καθώς επίσης και στα μεταπτυχιακά προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων University of New York in Tirana και University of New York in Prague.

Είναι μέλος της Ένωσης Αμερικάνων Οικονομολόγων (ΑΕΑ), του Βρετανικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ (BIM), του Κέντρου Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης (CFS), της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing (ΕΑΜ) και της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Γεώργιος Σταμάτης
Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Coach, Εκπαιδευτής & Συγγραφέας
Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος
Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εκπαιδευτής Marketing, Sales & HR
Δημήτρης Κατραβάς
Εκπαιδευτής Πωλήσεων & Μarketing | Deputy CEO, ΜLS
Δημήτρης Σεραφειμίδης
Εκπαιδευτής Customer Service & Sales Expert
Ιπποκράτης Απέργης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής HR & Coach
Κωνσταντίνος Πεφάνης
Εκπαιδευτής Management | Διευθύνων Σύμβουλος Aftersales, Mac Motors ΑE
Μανώλης Πατεράκης
Σύμβουλος & Εκπαιδευτής Οικονομικών & Management
Πέτρος Ρούσης
Εκπαιδευτής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Στέφανος Οικονομίδης
Ιδρυτής, SEO In Greece & Εκπαιδευτής Digital Marketing
Χρήστος Μακέδος
Σύμβουλος & Εκπαιδευτής Ανάπτυξης & Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκδήλωση ΕνδιαφέροντοςΈγγραφα

Δήλωση Συμμετοχής - Distance Learning

Έντυπο Προγράμματος - Distance Learning